Vedtekter

Lov for idrettsforeningen Trauma stiftet 18. januar 1896
Vedtatt den 28. november 1988
Godkjent av idrettsstyret den 8. mars 1989, jfr. NIFs lov § 2-2
Endring på ekstraordinært årsmøte 14.09.97 godkjent 19.01.98

 

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og Norges Olympiske Komité.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges idrettsforbund og Norges Olympiske Komité gjennom Aust-Agder Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Arendal kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Eldre medlemmer som har vist særlig interesse for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Disse innstilles av styret og godkjennes av årsmøte.

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, har vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5 Kontingent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7 Habilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs inhabilitetsregler,
jfr. NIFs lov § 2-7.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas i forbindelse med vedtak til godkjenning av sakslisten senere.

 

§ 10 Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppens årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i revidert stand.
  1. Årsmelding og regnskap skal følge kalenderåret.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett.
 6. Bestemme lagets organisasjon.
 7. Velge:
  1. Leder og nestleder av hovedstyret.
  2. 5 medlemmer av hovedstyret, 3 varamenn.
  3. Revisor og dennes stedfortreder.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  5. Representanter til årmøte for Arendal Idrettsråd kontaktutvalg i kommunen (Endring tilpasset lov for Arendal Idrettsråd i Arendal vedtatt 22.10.91)
  6. Valgkomité på 3 personer.
 8. Godkjenne valgt gruppestyrer.

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14 styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Det avholdes to møter i året hvor gruppelederne innkalles.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og /eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall for de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Endring godkjent på årsmøte 17.02.98